Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Zasady udzielania zamówień publicznych w trybie podstawowym – procedura od zaplanowania do zawarcia umowy

Termin

21-03-2023, 22-03-2023

Termin

21-22.03.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

20

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

Szkolenie skierowane jest do:

- pracowników zajmujących się przygotowaniem zamówienia,

- członków komisji przetargowych,

- osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych.

 

Cele

Omówienie przepisów oraz zasad udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych z uwzględnieniem dobrych praktyk, orzecznictwa oraz dorobku piśmiennictwa. Dyskusyjny i praktyczny charakter szkolenia to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie zamówień publicznych.

Efekty szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego

Program

1) Fundamentalne zasady oraz pojęcia dot. udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych.

2) Szacowanie wartości zamówienia:

- zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia, na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,

- jednorodne usługi oraz podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia,

- tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,

- dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części,

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

3) Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych:

- środki elektronicznej komunikacji,

- formy i formaty dokumentów,

- archiwizacja dokumentów.

4) Podmiotowa kwalifikacja wykonawców:

- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,

- nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania,

- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,

- podmiotowe środki dowodowe,

- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:

- opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,

- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,

- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,

- przedmiotowe środki dowodowe.

6) Specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań – zasady przygotowania oraz udostępniania.

7) Zasady stosowania trybu podstawowego:

- ścieżki postępowania dla poszczególnych wariantów trybu podstawowego,

- zakres negocjacji w poszczególnych wariantach,

- zasada równego traktowania oraz poufności w negocjacjach,

- oferta dodatkowa a oferta ostateczna w trybie podstawowym,

- terminy w trybie podstawowym.

8) Tryb zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia:

- przesłanki stosowania,

- ścieżki postępowania.

9) Społecznie odpowiedzialne zamówienia - stosowanie aspektów i klauzul społecznych.

10) Badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:

- składanie i otwieranie ofert,

- terminy związania ofertą,

- zasady składania i zwrotu wadium,

- wykluczenie wykonawcy oraz przesłanki odrzucenia ofert,

- klasyfikacja ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej,

- unieważnienie postępowania,

- obowiązki informacyjne w związku z postępowaniem.

11) Umowy w zamówieniach publicznych:

- obligatoryjne zapisy w umowie,

- klauzule abuzywne,

- zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne,

- raport z wykonania zamówienia.

12) Środki ochrony prawnej.