Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania oraz ponownego wykorzystania informacji publicznej

Termin

07-03-2016, 08-03-2016

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych, (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium z licznymi przykładami praktycznymi

Liczba uczestników

20

Koszt

950.00 PLN

Adresat

  • pełnomocnicy do spraw informacji publicznej
  • osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Cele

Przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej, aktualnego orzecznictwa sądowego w zakresie prawa do informacji, stanu prawnej regulacji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ukazanie istniejących przykładów dobrych praktyk 

Efekty szkolenia

  • umiejętność praktycznego wykorzystania uzyskanych informacji
  • umiejętność właściwego odczytywania treści składanych wniosków
  • znajomość podstawowych linii orzeczniczych sądów administracyjnych w wybranych obszarach tematycznych

Program

  • Zagadnienia wstępne
  • Czym jest prawo do informacji publicznej, w jaki sposób może być realizowane
  • Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (7 zasad)
  • Ujęcie przedmiotowe prawa do informacji publicznej (co stanowi a co nie informację publiczną - wybrane linie orzecznicze sądów w tym zakresie; pojęcie dokumentu wewnętrznego, prywatnego oraz urzędowego)
  • Zjawisko ponownego wykorzystania informacji publicznej – rozdz. 2a (opis przebiegu postępowania; różnice z trybem dostępu do informacji; zasady podstawowe procedury reuse).