Tytuł szkolenia

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznych, oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego – wzory pism (z uwzględnieniem zmian w k.p.a.)

Termin

15-11-2017, 16-11-2017

Termin

15-16.11.2017

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium z licznymi przykładami praktycznymi

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Adresat

 • administratorzy informacji publicznej
 • osoby realizujące w urzędach wnioski o udostępnienie informacji publicznej i wnioski o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

Cele

 • przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego
 • omówienie podstawowych zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jakie wynikają z treści ustawy z dnia 25.02.2016 r., o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • zaprezentowanie różnic między prawem do informacji i prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Omówienie jaki wpływ na zakres prawa do informacji mają zmiany w k.p.a. jakie weszły  w życie 1.06.2017 r. 

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków
 • poznanie wiodących  linii orzeczniczych sądów administracyjnych
 •  podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji 

Program

 • Czym jest prawo do informacji publicznej,  jak może być realizowane
 • Na czym polega odformalizowanie postępowania o udostępnienie informacji
 • Ujęcie przedmiotowe prawa do informacji publicznej (co stanowi a co nie informację publiczną - wybrane linie orzecznicze sądów w tym zakresie; pojęcie dokumentu wewnętrznego, prywatnego)
 • Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych (5 zasad)
 • Jakie cele przyświecają dostępowi a jakie ponownemu wykorzystaniu
 • Informacja publiczna  a informacja sektora publicznego
 • Różnice trybów postępowania
 • Omówienie orzecznictwa sądowego w zakresie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego