Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady tworzenia prawa w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Termin

11-05-2017, 12-05-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium oparte na przykładach i materiałach źródłowych z procesu legislacyjnego

Liczba uczestników

15

Koszt

870.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

Pracownicy administracji, w szczególności centralnej administracji rządowej, którzy zaangażowani są w proces tworzenia prawa

Cele

  • zapoznanie pracowników z zasadami prowadzenia procesu legislacyjnego, z uwzględnieniem wymogów prawnych i legislacyjnych projektów aktów normatywnych

Efekty szkolenia

  • znajomość wymogów formalnoprawnych związanych z tokiem rządowego procesu legislacyjnego
  • znajomość  wymogów prawnych i legislacyjnych projektów aktów normatywnych

Program

  • System źródeł prawa w Konstytucji RP z 1997 r. (akty powszechnie obowiązujące i akty normatywne o charakterze wewnętrznym, ustawy i akty prawodawstwa delegowanego)
  • Podstawowe zasady promulgowania i derogowania aktów prawnych w systemie prawa stanowionego                      
  • Zasady opracowywania projektu aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem i OSR, z uwzględnieniem możliwości poprzedzenia projektu ustawy opracowaniem założeń projektu ustawy
  • Rządowy proces legislacyjny: planowanie prac legislacyjnych Rady Ministrów, uzgodnienia, opiniowanie, konsultacje społeczne, konferencja uzgodnieniowa. Rola organów pomocniczych Rady Ministrów (w szczególności Komitetu Stałego Rady Ministrów), Rządowego Centrum Legislacji i Rady Legislacyjnej przy PRM. Zakres działania komisji prawniczej
  • Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego rządowego projektu ustawy w Sejmie i Senacie