Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami techniki legislacyjnej

Termin

22-06-2015, 23-06-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00 – 16.00

Forma zajęć

konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania legislacyjne do pracy samodzielnej lub w podgrupach)

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

830.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

■ pracownicy komórek organizacyjnych opracowujący projekty aktów prawa wewnętrznego (zarządzeń, w tym statutów, regulaminów, procedur wewnętrznych i in.), w szczególności pracownicy biur Dyrektorów Generalnych
■ pracownicy departamentów i biur prawnych dokonujący oceny formalnoprawnej projektów aktów prawa wewnętrznego

Cele

Podniesienie jakości i prawidłowości formalnoprawnej procesów legislacji wewnętrznej w ministerstwach i urzędach poprzez podniesienie kwalifikacji merytorycznych i umiejętności praktycznych pracowników biorących udział w tych procesach

Efekty szkolenia

■ usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat aktu wewnętrznego jako aktu normatywnego (źródła prawa) oraz zasad opracowywania projektów takich aktów, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zasad techniki legislacyjnej
■ rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie techniki prawodawczej

Program

■ Akt wewnętrzny w konstytucyjnym systemie źródeł prawa (akty prawa wewnętrznego a akty prawa powszechnie obowiązującego)
■ Akt wewnętrzny jako akt normatywny (charakterystyka legislacyjna)
■ Forma aktu wewnętrznego
■ Funkcja załączników do aktów wewnętrznych w przypadku statutów i regulaminów
■ Podstawa prawna do stanowienia aktów wewnętrznych
■ Zakres stosowania zasad techniki prawodawczej (legislacyjnej) do aktów wewnętrznych
■ Tytuł i systematyka przepisów aktu wewnętrznego
■ Tryb stanowienia aktów prawa wewnętrznego
■ Ogłaszanie aktów prawa wewnętrznego
■ Obowiązywanie i utrata mocy aktu wewnętrznego
■ Zmiana lub uchylenie aktu wewnętrznego
■ Teksty jednolite aktów wewnętrznych