Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady sporządzania i ogłaszania jednolitych tekstów aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń)

Termin

26-05-2023

Termin

26.05.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (jeden dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

470.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

pracownicy zajmujący się sporządzaniem jednolitych lub ujednoliconych tekstów aktów normatywnych, w tym aktów wewnętrznych

Cele

podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania jednolitych tekstów aktów normatywnych poprzez ujednolicenia standardów techniki legislacyjnej w tym zakresie 

Efekty szkolenia

  • wiedza o zakresie stosowania i zasadach sporządzania i ogłaszania jednolitych tekstów aktów normatywnych
  • wyeliminowanie typowych błędów w zakresie w zakresie sporządzania jednolitych tekstów aktów normatywnych

Program

  • specyfika i charakter prawny tekstu jednolitego aktu normatywnego – tekst jednolity a tekst ujednolicony
  • zasady sporządzania i ogłaszania tekstów jednolitych wynikające z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz Zasad techniki prawodawczej)
  • szczegółowe zasady formułowania obwieszczeń w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu aktu normatywnego
  • szczegółowe zasady formułowania odnośników do tekstu jednolitego w stosunku do poszczególnych rodzajów zmian (z uwzględnieniem Działu III Zasad techniki prawodawczej oraz ukształtowanej praktyki w zakresie nieuregulowanym)
  • szczegółowe zasady oznaczania jednostek redakcyjnych jako pominiętych lub uchylonych
  • zasady prostowania błędów w tekstach jednolitych
  • sposoby powoływania tekstów jednolitych