Tytuł szkolenia

Zasady realizacji postępowania kontrolnego na tle uniwersalnych standardów przygotowania i przeprowadzenia procedur kontrolnych

Termin

13-06-2024, 14-06-2024

Termin

13-14.06.2024

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych, w godz. 9.00 - 16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: wykład, warsztaty, ćwiczenia zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • pracownicy realizujący zadania kontrolne
 • osoby kierujące/nadzorujące postępowaniem kontrolnym
 • pracownicy podmiotów poddanych kontroli 

Cele

Zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i realizacji postępowania kontrolnego, ujętymi w aktach prawnych, w tym m.in. w ustawie  o kontroli w administracji rządowej i ustawie prawo przedsiębiorców, prezentowanymi na tle zawodowych standardów krajowych i międzynarodowych.

Efekty szkolenia

pozyskanie wiedzy o warunkach zapewnienia wiarygodności, jakości i profesjonalizmu kontroli, odnoszących się zarówno do cechy osób wykonujących zadania kontrolne, jak również opisujących charakter działań kontrolnych oraz określających kryteria jakościowe służące ich ocenie

Program

 • Wymiar etyczny kontroli
 • Otoczenie prawne kontroli
 • Efektywna komunikacja w procesie kontroli
 • Zapewnienie zasobów intelektualnych i materialnych w procesie kontroli
 • Ryzyko w procesie kontroli
 • Przygotowanie zadania kontrolnego, w tym:
  • opracowanie tematyki kontroli na bazie analizy ryzyka
  • wybór metodyki kontroli - metod i narzędzi kontroli, adekwatnych do tematyki kontroli
  • organizacja procesu kontroli z uwzględnieniem dostępności i jakości zasobów możliwych do wykorzystania
  • przygotowanie ekipy kontrolnej do realizacji zadania kontrolnego
 • Czynności kontrolne:
  • prawa i obowiązki kontrolera w związku z formalnym rozpoczęciem kontroli
  • przeprowadzenie zaplanowanych procedur kontrolnych
  • dokumentowanie ustaleń kontroli, w tym ochrona danych.
  • ocena dowodów i wyciąganie wniosków
 • Prezentacja wyników i działania następcze, w tym:
  • przygotowanie dokumentów pokontrolnych (protokołu i/lub wystąpienia pokontrolnego)
  • działań następczych w związku z kwestiami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym