Tytuł szkolenia

Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Termin

15-06-2023, 16-06-2023

Termin

15-16.06.2023

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

 

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

20

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

pracownicy organów zajmujących się nakładaniem i miarkowaniem administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialni za prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów rozstrzygnięć a także ich prawną ocenę

Cele

celem szkolenia jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie ogólnych regulacji dotyczących nakładania administracyjnych kar pieniężnych z uwzględnieniem zakresu przepisów ogólnych i szczególnych, wymagających zastosowania w danej sprawie

Efekty szkolenia

  • uczestnik rozumie i potrafi zastosować adekwatne regulacje prawne w danej sprawie,
  • uczestnik potrafi przeprowadzić postępowanie w sposób uporządkowany formalnie i proceduralnie,
  • uczestnik potrafi zastosować adekwatne zasady orzekania w sprawach administracyjnych kar pieniężnych

Program

1. System reakcji państwa na naruszenie prawa administracyjnego i rola administracyjnych kar pieniężnych w tym systemie

2. Cel i funkcje sankcji administracyjnych

3. Standardy krajowe i europejskie w sankcjonowaniu naruszenia prawa przez państwo

4. Kary administracyjne - przepisy ogólne, przepisy szczególne, przepisy odrębne i relacje między nimi

5. Podmiotowe i przedmiotowe kryteria definicji administracyjnej kary pieniężnej

6. Zasady ogólne postępowania administracyjnego mające zastosowanie przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych

7. Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego

8. Zasady decydowania w sprawach kar pieniężnych

9. Zasady ogólne miarkowania administracyjnych kar pieniężnych

10. Dyrektywy wymiaru administracyjnych kar pieniężnych

11. Podsumowanie

12. Pytania i dyskusja