Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem w administracji publicznej

Termin

11-10-2018, 12-10-2018

Termin

11-12.10.2018

Czas trwania

 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty (zadania, symulacje, gry menedżerskie)

Liczba uczestników

12

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Bobiński

Adresat

szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej oraz dla pracowników działów HR, odpowiedzialnych za pomoc w rozwijaniu pracowników

Cele

 • Poznanie zasad budowania efektywności zespołu i sprzyjającej atmosfery pracy.
 • Pogłębienie świadomości siebie (co jest moją mocną stroną, co powinienem rozwijać).
 • Przećwiczenie kluczowych interwencji menadżerskich.

Efekty szkolenia

 • wiedza nt. jak wzmacniać swój autorytet menedżerski
 • udoskonalenie swoich umiejętności budowania relacji  z pracownikami
 • poznanie zasad motywowania
 • ćwiczenie sposobów wyznaczania celów i delegowanie zadań
 • wypracowanie sposobów reagowania na trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem

Program

 • Przywództwo i kierowanie zespołem
 • Rola przywódcy
 • Elementy budujące i niszczące autorytet szefa w zespole
 • Style kierowania – jak dopasować styl pracy do pracownika?
 • Jak zarządzać aby nie demotywować podwładnych
 • Zasady motywowania
 • Motywacyjna funkcja celu lub precyzyjnie określonego zadania
 • Co motywuje pracowników?
 • Motywacja finansowa i poza finansowa
 • Błędy motywowania - co demotywuje najbardziej?
 • Wyznaczanie celów  – omówienie zasad
 • Rola jasnego stawiania celów
 • Cele i zadania a zaangażowanie podwładnych w pracę oraz zwiększenie ich samodzielności
 • Cele i zadania a identyfikacja z pracodawcą
 • Co brać pod uwagę oceniając danego pracownika, aby ocena była motywująca, sprawiedliwa i użyteczna
 • Kompetencje wymagane danym stanowisku
 • Wykorzystanie opisu stanowiska i zakresu obowiązków
 • Jak komunikować oczekiwania, żeby ludzie wiedzieli co dokładnie mają robić
 • Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji
 • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik
 • Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy
 • Sposoby prowadzenia rozmowy stymulujące pracownika i budujące autorytet szefa
 • Zasady przekazywania ocen pozytywnych
 • Zasady przekazywania ocen negatywnych
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak radzić sobie z frustracją, postawą bierną, roszczeniową lub agresją podwładnego