Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł w ujęciu prawnym i organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad konkurencyjności w projektach unijnych oraz tworzenia procedur wewnętrznych

Termin

01-12-2023

Termin

1.12.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

20

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

Pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp

Cele

Celem szkolenia jest omówienie prawnych i organizacyjnych aspektów udzielania „małych” zamówień publicznych oraz przedstawienie praktycznych wskazówek i rozwiązań skutecznych procedur. W programie szkolenia uwzględniona jest również procedura zamówień udzielanych w ramach projektów unijnych wg nowych wytycznych w kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie i stosowanie przez zamawiającego skutecznych wewnętrznych procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów.

Efekty szkolenia

  • Wiedza nt. prawnych podstaw i warunków udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp;
  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. „małych” zamówień publicznych;
  • Umiejętność organizacji zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej udzielanych na podstawie nowych wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w perspektywie 2021-2027;
  • Poszerzenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp;
  • Nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych

Program

1) Charakter prawny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp:

- stosowanie przepisów oraz zasad wynikających z ustawy Pzp i dyrektyw unijnych dot. zamówień publicznych w zamówieniach wyłączonych,

- omówienie Komunikatu Komisji Europejskiej oraz wyjaśnienie wpływu na procedury i zasady udzielania zamówień wyłączonych z Pzp,

- przepisy prawa, które należy uwzględnić przy organizacji oraz udzielaniu „małych” zamówień,

- przepisy prawa, które warto uwzględnić przy organizacji oraz udzielaniu „małych” zamówień.

 

2) Szacowanie wartości zamówienia:

- definicja wartości zamówienia,

- zasady agregowania potrzeb zakupowych oraz definiowanie tożsamości dostaw, usług i robót budowlanych – jak poprawnie zdefiniować tożsamość przedmiotową, podmiotową oraz czasową,

- „podobieństwo” dostaw jako podstawa sumowania wartości planowanych dostaw,

- „identyczna, jednorodna” usługa jako podstawa sumowania wartości planowanych usług,

- „obiekt budowlany” jako podstawa szacowania wartości robót budowlanych,

- udzielanie zamówienia w częściach a szacowanie wartości zamówienia,

- szacowanie zamówień nieprzewidywalnych – kiedy mamy do czynienia z nieprzewidywalnością zamówień,

- metody szacowania wartości zamówienia.

 

3) Organizacja procesu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp:

- procedura udzielania zamówień podprogowych - tryby udzielania zamówień: ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, zakupy „w sklepie - z półki”, mieszany,

- pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych z Pzp – forma, treść oraz zasady składania,

- upublicznienie „małego” zamówienia – cel i efektywne formy ogłoszeń,

- jak określić podmiotowe zasady kwalifikacji oraz warunki udziału wykonawców w zamówieniu,

- przedmiotowy zakres zamówienia - poprawny opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert,

- definicja oferty najkorzystniejszej,

- umowa w zakresie zamówień bagatelnych – podstawa prawna, dopuszczalna formy,

- zasady dokonywania zmian w umowie,

- dokumentowanie postępowania,

- zasada jawności w zamówieniach wyłączonych z Pzp.

 

4) Zamówienia publiczne w projektach unijnych z uwzględnieniem nowych Wytycznych kwalifikowania wydatków:

- porównanie procedur udzielania zamówień w wytycznych kwalifikowania wydatków na lata 2014-2020 vs 2021-2027,

- zasada dwukrotnego szacowania wartości dla tego samego zamówienia publicznego,

- procedury udzielania zamówień poniżej 50 tys. zł. – zakres swobody oraz obowiązki zamawiającego,

- Zasada konkurencyjności – ścieżka postępowania,

- Baza konkurencyjności – omówienie funkcjonowania oraz zasad komunikacji poprzez BK,

- obowiązkowy zakres zapytania ofertowego,

- komunikacja w postępowaniu: zasady składania przez wykonawców ofert, dokumentów i wniosków o wyjaśnienie zapytania ofertowego oraz odpowiedzi udzielanych przez zamawiającego,

- opis przedmiotu zamówienia,

- stosowanie kryteriów oceny ofert,

- zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców – poprawne kształtowanie warunków udziału oraz podstaw wykluczenia, dokumenty jakich zamawiający może żądać od wykonawców,

- etapy badania i oceny ofert,

- wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązki informacyjne.

- forma oraz treść umowy,

- zasady dokonywania zmian w umowie,

- protokół postępowania - zakres informacji oraz zasady udostępniania,

- zasady ogłaszania oraz udzielania zamówień w przypadku nie podpisanej jeszcze umowy o dofinansowanie lub braku ogłoszenia konkursowego.

 

5) Procedury wewnętrzne dot. zamówień publicznych:

- cel i podstawa prawna wdrażania procedur dot. zamówień publicznych,

- zakres zamówieniowych procedur – jakie mechanizmy warto wdrożyć, przykładowe ścieżki postępowania oraz zapisy w procedurach wewnętrznych,

- jak skutecznie wdrożyć procedury wewnętrzne,

- procedury to nie tylko regulamin.