Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł w ujęciu prawnym i organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad tworzenia wewnętrznych procedur zamówień publicznych

Termin

19-10-2022

Termin

19.10.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych) – godz. 09:00 - 16:00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

Pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp

Cele

Celem szkolenia jest omówienie prawnych i organizacyjnych aspektów udzielania „małych” zamówień publicznych oraz przedstawienie praktycznych wskazówek i rozwiązań skutecznych procedur. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie i stosowanie przez zamawiającego skutecznych wewnętrznych procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów.

Efekty szkolenia

- Wiedza nt. prawnych warunków udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp;

- Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych;

- Poszerzenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp;

- Nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych

Program

1) Charakter prawny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp:

- stosowanie przepisów oraz zasad wynikających z ustawy Pzp i dyrektyw unijnych dot. zamówień publicznych w zamówieniach wyłączonych,

- omówienie Komunikatu Komisji Europejskiej oraz wyjaśnienie wpływu na procedury i zasady udzielania zamówień wyłączonych z Pzp,

- przepisy prawa, które należy uwzględnić przy organizacji oraz udzielaniu „małych” zamówień,

- przepisy prawa, które warto uwzględnić przy organizacji oraz udzielaniu „małych” zamówień.

 

2) Szacowanie wartości zamówienia:

- definicja wartości zamówienia,

- zasady agregowania potrzeb zakupowych oraz definiowanie tożsamości dostaw, usług i robót budowlanych – jak poprawnie zdefiniować tożsamość przedmiotową, podmiotową oraz czasową,

- „podobieństwo” dostaw jako podstawa sumowania wartości planowanych dostaw,

- „identyczna, jednorodna” usługa jako podstawa sumowania wartości planowanych usług,

- „obiekt budowlany” jako podstawa szacowania wartości robót budowlanych,

- udzielanie zamówienia w częściach a szacowanie wartości zamówienia,

- szacowanie zamówień nieprzewidywalnych – kiedy mamy do czynienia z nieprzewidywalnością zamówień,

- metody szacowania wartości zamówienia.

 

3) Organizacja procesu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp:

- procedura udzielania zamówień podprogowych - tryby udzielania zamówień: ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, zakupy „w sklepie - z półki”, mieszany,

- pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych z Pzp – forma, treść oraz zasady składania,

- upublicznienie „małego” zamówienia – cel i efektywne formy ogłoszeń,

- jak określić podmiotowe zasady kwalifikacji oraz warunki udziału wykonawców w zamówieniu,

- przedmiotowy zakres zamówienia - poprawny opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert,

- definicja oferty najkorzystniejszej,

- umowa w zakresie zamówień bagatelnych – podstawa prawna, dopuszczalna formy,

- zasady dokonywania zmian w umowie,

- dokumentowanie postępowania,

- zasada jawności w zamówieniach wyłączonych z Pzp.

 

4) Procedury wewnętrzne dot. zamówień publicznych:

- cel i podstawa prawna wdrażania procedur dot. zamówień publicznych,

- zakres zamówieniowych procedur – jakie mechanizmy warto wdrożyć, przykładowe ścieżki postępowania oraz zapisy w procedurach wewnętrznych,

- jak skutecznie wdrożyć procedury wewnętrzne,

- procedury to nie tylko regulamin.