Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł w ujęciu prawnym i organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad tworzenia wewnętrznych procedur zamówień publicznych

Termin

11-05-2022

Termin

11.05.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online. Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, uzupełniony szeregiem ćwiczeń i praktycznych zajęć

Liczba uczestników

15

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp;

 

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych rozwiązań w zakresie udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie i stosowanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur wewnętrznych.

Efekty szkolenia

  • Wiedza nt. zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp w świetle nowej ustawy;
  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych;
  • Poszerzenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp;
  • Nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych

Program

1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:

- prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,

- zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp.

 

2) Zasady szacowania wartości zamówienia.

 

3) Ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania nowej ustawy Pzp:

- katalog i nowa struktura przepisów dot. zamówień wyłączonych z Pzp,

- procedura udzielania zamówień podprogowych – możliwe tryby udzielania zamówień: ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, zakupy „w sklepie - z półki”,

- pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych,

- efektywne formy upublicznienia zamówienia,

- definicja najkorzystniejszej oferty,

- ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej,

- dokumentowanie postępowania.

 

4) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

- definicja umowy oraz podstawa prawna,

- forma oraz podstawa prawna zawarcia umowy o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,

- opis warunków wykonania umowy,

- dopuszczalność zmian umowy.

 

5) Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych:

- zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,

- zamówienia w działalności kulturalnej,

- zamówienia w zakresie działalności oświatowej,

- zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji.

 

6) Procedury wewnętrzne systemu zamówień publicznych – zasady tworzenia oraz aktualizacji w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych:

- cel tworzenia wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych,

- podstawa prawna i faktyczna wdrażania wewnętrznych procedur – obowiązek czy możliwość?

- struktura, zakres i zasady tworzenia procedur wewnętrznych,

- komplementarność z innymi wewnętrznymi regulacjami i przepisami,

- podział zadań w strukturze organizacyjnej,

- decyzyjność i odpowiedzialność,

- przykładowe ścieżki postępowania i zapisów dla zamówień wyłączonych,

- błędy i pułapki - na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu lub zmianach w regulaminach wewnętrznych;

- korzyści i zagrożenia płynące z wewnętrznych procedur;

- doskonalenie procedur – jak jest tego cel.