Tytuł szkolenia

Wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych w trybie Kpa - warsztaty praktyczne

Termin

24-09-2020, 25-09-2020

Termin

24-25.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

pracownicy organów administracji publicznej oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji administracyjnych 

Cele

Analiza możliwego przebiegu postępowania administracyjnego w zależności od rodzaju sprawy i trybu wszczęcia postępowania oraz

konsekwencji prawnych nowelizacji, wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dla organów administracyjnych w zakresie treści pism i rozstrzygnięć. 

Efekty szkolenia

 • poznanie celów i założeń regulacji dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 
 • poznanie aktualnych obowiązków organów administracyjnych oraz uprawnień procesowych stron postępowania administracyjnego 

Program

 • Aktualne regulacje w Kpa w przedmiocie przebiegu postępowania administracyjnego i sposobu załatwiania spraw administracyjnych   
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu i czynności z tym związane (zawiadomienie i jego treść)
 • Analiza żądania wszczęcia postępowania administracyjnego (ocena dopuszczalności żądania, ustalanie treści żądania, ocena interesu prawnego i kompletności formalnej podania)  
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania (sygnalizacja i ponaglenie)
 • Doręczenie w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów Poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów z oryginałem (upoważnienie pracownika do poświadczenia i sporządzania odpisów)
 • Czynności postępowania dowodowego i ich poprawne dokumentowanie
 • Dostęp do akt sprawy administracyjnej i odmowa 
 • Mediacja (postanowienia, protokół z mediacji)
 • Zawiadomienie o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji 
 • Protokół z posiedzenia w sprawie współdziałania
 • Zlecenie przeprowadzenia postępowania dowodowego organowi, który wydał decyzję w pierwszej instancji
 • Decyzja administracyjna i jej pouczenie
 
 • Administracyjne kary pieniężne (miarkowanie, odstąpienie ulgi)