Tytuł szkolenia

Wzory pism i decyzji w sprawach administracyjnych po zmianach w Kpa - warsztaty praktyczne

Termin

15-11-2018, 16-11-2018

Termin

15-16.11.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

20

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

pracownicy organów administracji publicznej oraz organów wyższego stopnia odpowiedzialni za prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji administracyjnych 

Cele

Analiza konsekwencji prawnych nowelizacji, wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dla organów administracyjnych w zakresie treści pism i rozstrzygnięć. 

Efekty szkolenia

 • poznanie celów i założeń zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
 • poznanie nowych obowiązków organów administracyjnych oraz nowych uprawnień procesowych stron 

Program

 • Wprowadzenie do problematyki zmian. Ich cel i zakres 
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • Wezwanie do usunięcia braków podania
 • Poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów
 • Upoważnienie pracownika do sporządzania odpisów
 • Mediacja (postanowienia, protokół z mediacji)
 • Zawiadomienie o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji 
 • Doręczenie w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów
 • Protokół z posiedzenia w sprawie współdziałania
 • Zlecenie przeprowadzenia postępowania dowodowego
 • Decyzja administracyjna i jej pouczenie
 • Administracyjne kary pieniężne (miarkowanie, odstąpienie, ulgi)