Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze w procesie prawodawczym

Termin

07-11-2022

Termin

7.11.2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania do pracy samodzielnej)

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

400.00 PLN

Prowadzący

Szymon Giderewicz

Adresat

 • legislatorzy,
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych.

Cele

 • pogłębienie wiedzy o interpretacji prawniczej z uwzględnieniem wymogów i specyfiki procesu prawodawczego,
 • utrwalenie umiejętności prawidłowego dokonywania wykładni prawa na etapie jego tworzenia,
 • poznanie przyczyn tworzenia przepisów niewyrażających jasno i precyzyjnie spójnych norm prawnych,
 • poszerzenie znajomości zidentyfikowanych w prawoznawstwie metod interpretacji i udoskonalenie zdolności posługiwania się nimi.

Efekty szkolenia

 • zrozumienie specyfiki wykładni w ramach różnych gałęzi prawa,
 • poznanie lub utrwalenie wiadomości o związku między regułami tworzenia prawa a regułami jego wykładni,
 • poszerzenie umiejętności odtwarzania norm prawnych wywodzonych z innych norm prawnych w celu unikania przepisów zbędnych,
 • pogłębiona zdolność do wieloaspektowego i szczegółowego argumentowania na rzecz utrzymania zaprojektowanego brzmienia przepisu,
 • rozbudowanie warsztatu pojęciowego z zakresu teorii prawa użytecznego w legislacji.

Program

 • pojęcie wykładni prawa,
 • pojęcia kluczowe w wykładni prawa (intencja, racjonalność prawodawcy, normatywność tekstu prawnego, kondensacja norm w przepisach),
 • koncepcje wykładni prawa (zarys),
 • dyrektywy wykładni prawa, a praktyka procesu stanowienia prawa,
 • porównywanie rezultatów zastosowania dyrektyw wykładni,
 • specyfika wykładni w ramach poszczególnych gałęzi prawa,
 • problematyka wykładni i jej znaczenie dla procesu prawodawczego,
 • materiały legislacyjne i ich rola w wykładni prawa,
 • wykładnia, wnioskowania i topiki prawnicze oraz ich zastosowanie w tworzeniu i interpretacji przepisów - na tle orzeczeń sądowych oraz wybranych aktów prawnych i ich projektów.