Tytuł szkolenia

Wydawanie decyzji administracyjnych w perspektywie orzecznictwa sądów administracyjnych

Termin

20-10-2022, 21-10-2022

Termin

20-21.10.2022

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych)  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład z prezentacją przykładów z orzecznictwa WSA i NSA

Liczba uczestników

25

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

 • pracownicy organów zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem projektów rozstrzygnięć a także ich prawną ocenę
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie odpowiedzi na skargę 

Cele

celem szkolenia jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie ogólnych regulacji dotyczących wydawania decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zakresu przepisów ogólnych i szczególnych, wymagających zastosowania w danej sprawie 

Efekty szkolenia

 • uczestnik rozumie i potrafi zastosować adekwatne regulacje prawne w danej sprawie,
 • uczestnik potrafi przeprowadzić postępowanie w sposób uporządkowany formalnie i proceduralnie, mając świadomość wpływu poprawności na treść rozstrzygnięcia
 • uczestnik potrafi zastosować adekwatne zasady orzekania w sprawach administracyjnych 

Program

 • Wprowadzenie do problematyki postępowania administracyjnego w kontekście aktualnych regulacji ogólnych
 • Zasady prowadzenia postępowania mające kluczowe znaczenie przy ocenie poprawności wydanej decyzji
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego

- Wszczęcie postępowania na żądanie strony i z urzędu

- Data wszczęcia postępowania i jej prawne konsekwencje

- Odmowa wszczęcia postępowania

 • Postępowanie wyjaśniające

- Czynności techniczne postępowania

- Czynności organu prowadzącego postępowanie – wstępna ocena stanu faktycznego, stan prawny a zakres postępowania dowodowego, czynności dowodowe organu, ocena faktów, wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.), poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów (art. 76a § 2b i § 3 k.p.a.)

- Przerwanie toku postępowania - współdziałanie, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania administracyjnego.

 • Przygotowanie i wydanie decyzji

- Podstawa faktyczna i prawna rozstrzygnięcia: nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości prawnych na korzyść strony

- Elementy i struktura decyzji

- Związanie organu decyzją i wykonalność decyzji

- Możliwość modyfikacji treści decyzji przez organ, który ją wydał

- Modyfikacja decyzji w zakresie wad istotnych decyzji

 • Podsumowanie, pytania i dyskusja