Tytuł szkolenia

Wydawanie decyzji administracyjnych

Termin

16-03-2023, 17-03-2023

Termin

16-17.03.2023

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

20

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Robert Suwaj

Adresat

  • pracownicy organów zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem projektów rozstrzygnięć a także ich prawną ocenę
  • pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie odpowiedzi na skargę

Cele

celem szkolenia jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie ogólnych regulacji dotyczących wydawania decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zakresu przepisów ogólnych i szczególnych, wymagających zastosowania w danej sprawie

Efekty szkolenia

  • uczestnik rozumie i potrafi zastosować adekwatne regulacje prawne w danej sprawie,
  • uczestnik potrafi przeprowadzić postępowanie w sposób uporządkowany formalnie i proceduralnie, mając świadomość wpływu poprawności na treść rozstrzygnięcia
  • uczestnik potrafi zastosować adekwatne zasady orzekania w sprawach administracyjnych

Program

  • Wprowadzenie do problematyki postępowania administracyjnego w kontekście aktualnych regulacji ogólnych
  • Zasady prowadzenia postępowania mające kluczowe znaczenie przy ocenie poprawności wydanej decyzji
  • Wszczęcie postępowania administracyjnego

- Wszczęcie postępowania na żądanie strony i z urzędu

- Data wszczęcia postępowania i jej prawne konsekwencje

- Odmowa wszczęcia postępowania

  • Postępowanie wyjaśniające

- Czynności techniczne postępowania

- Czynności organu prowadzącego postępowanie – wstępna ocena stanu faktycznego, stan prawny a zakres postępowania dowodowego, czynności dowodowe organu, ocena faktów, wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.), poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów (art. 76a § 2b i § 3 k.p.a.)

- Przerwanie toku postępowania - współdziałanie, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania administracyjnego.

  • Przygotowanie i wydanie decyzji

- Podstawa faktyczna i prawna rozstrzygnięcia: nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości prawnych na korzyść strony

- Elementy i struktura decyzji

- Związanie organu decyzją i wykonalność decyzji

- Możliwość modyfikacji treści decyzji przez organ, który ją wydał

- Modyfikacja decyzji w zakresie wad istotnych decyzji

Podsumowanie, pytania i dyskusja