Tytuł szkolenia

Warsztat kierownika – jak wyzwolić kreatywność pracownika

Termin

03-12-2018, 04-12-2018

Termin

3-4.12.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

aktywne formy nauczania, studia przypadków, mini-wykłady, konsultacje zespołowe, dyskusje, testy psychologiczne

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
 • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

Rozwój kompetencji kierowniczych jako narzędzi rozmowy z pracownikiem (proces coachingu, relacja Coach-pracownik, etyka, odpowiedzialność za cel i jego formułowanie).

Efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają kreatywne techniki kierownicze, możliwe do zastosowania w ich rzeczywistości zawodowej
 • poznają elementy zarządzania zmianą i zarządzania oporem
 • przećwiczą stosowanie technik coachingowych, facylitacyjnych i kierowniczych w rozmowach z pracownikami
 • zwiększą pewność siebie w prowadzeniu rozmów z pracownikami
 • zdobędą umiejętność posługiwania się zestawem narzędzi wspierających definiowanie celów, planowanie i budowanie motywacji
 • nauczą się prowadzić indywidualne rozmowy z pracownikami mające na celu motywowanie i wspieranie rozwoju zawodowego pracowników

Program

 • Informacja zwrotna - rzetelność i obiektywność, budowa informacji zwrotnej
 • Pytania – kluczowe narzędzie kierownika
 • Techniki kreatywne w zarządzaniu
 • Klimat grupowy i zasady heurystyczne, techniki twórczego myślenia wprost – prezentacja i ćwiczenie (np. burza mózgów, burza pytań, metoda stopniowych przybliżeń, kruszenie, praca w oparciu o transformowanie)
 • Twórcze Rozgrzewki – przygotowanie do twórczej pracy umysłu: zdefiniowanie problemu,  zasady pracy z problemem
 • Praca z problemem (rozumienie, redefiniowanie, twórcze ujmowanie) – stosowanie technik kreatywnych w zarządzaniu
 • Podstawowe narzędzia komunikacji w grupie twórczego myślenia: konstruktywna krytyka i parafrazowanie
 • Role w grupie twórczego rozwiązywania problemów
 • Treść i proces grupowy - inkubacja i bloki w twórczym myśleniu
 • Sposoby oceny pomysłów (np. PSDM), procedura grupowej oceny pomysłów, ustanawianie kryteriów oceny planowanie i struktura sesji kreatywnej dla kierowników