Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Umowy – prawidłowa treść umów, zabezpieczanie umów, kary umowne. Ugodowe rozwiązywanie sporów z udziałem Skarbu Państwa – zasady prawidłowego postępowania

Termin

18-06-2018, 19-06-2018

Termin

18-19.06.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty praktyczne, dyskusje, kazusy

Liczba uczestników

20

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za tworzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych
 • osoby zainteresowane tematyką umów cywilnoprawnych

Cele

Pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego sporządzania umów cywilnoprawnych oraz opiniowania umów wywołujących skutki prawne w sferze działania urzędu – administracji publicznej a także pogłębienie wiedzy w obszarze prawidłowego i właściwego formułowania zabezpieczeń umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. Omówienie zasad prawidłowego postępowania Skarbu Państwa w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru prawidłowości tworzenia umów cywilnoprawnych i egzekwowania praw i zabezpieczeń umownych
 • umiejętność rozróżniania cech i skutków prawnych umów
 • prawidłowe posługiwanie się klauzulami umownymi 
 • poprawienie techniki przygotowywania umów cywilnoprawnych, ich zabezpieczenia oraz prawidłowości formułowania postanowień umownych w zakresie kar umownych
 • pozyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania przy ugodowym rozwiązywaniu sporów

Program

 • Umowy cywilnoprawne – uwagi wstępne, praktyczne wykorzystanie
 • Essentialia negotii, accidentalia negotii, naturalia negotii –  połączenie teorii i praktyki 
 • Forma umów – praca na wybranych przykładach
 • Rozwiązanie umów – sposoby rozwiązywania umów
 • Sposoby właściwego zabezpieczenia umów – praktyczne przykłady
 • Kary umowne, znaczenie, prawidłowa forma
 • Zasady prawidłowego postępowania Skarbu Państwa w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów