Tytuł szkolenia

Trening negocjacyjny - taktyki, strategie i symulacje negocjacyjne

Termin

16-11-2017, 17-11-2017

Termin

16-17.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, gry symulacyjne, nagrywanie i odtwarzane scenki negocjacyjne, dyskusje uczestników

Liczba uczestników

16

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za negocjacje, prowadzenie konsultacji

Cele

Przygotowanie kadry i pracowników urzędów do prowadzenia efektywnych negocjacji z uwzględnieniem aspektów twardych i miękkich oraz ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat myślenia analitycznego i psychologii w negocjacjach
 • poznanie technik, taktyk i strategii negocjacyjnych oraz sposobów obrony przed nimi
 • nabycie umiejętności praktycznych negocjowania z uwzględnieniem tematyki administracyjnej

Program

 • Podstawy negocjacji: BATNA, ZOPA, kwestie, granice ustępstw, kompensacja, poszerzanie pola negocjacji
 • Fazy prowadzenia negocjacji: przygotowanie, dyskusja wstępna, proponowanie, przetarg, porozumienie, zamknięcie i co w każdej fazie zwrócić uwagę
 • Zasady negocjacji według modelu Harwardzkiego
 • Planowanie i kontrola negocjacji
 • Dylematy strategiczne negocjatora
 • Zasady zarządzania ustępstwami i strategia szachowa
 • Wykorzystanie diagramów użyteczności w negocjacjach
 • Schemat arbitrażowy Nasha i inne obiektywne kryteria
 • Negocjacje dystrybutywne i integratywne i adekwatne style negocjacji
 • Negocjacje miękkie, twarde i oparte o zasady
 • Taktyki negocjacyjne i sposoby przeciwdziałania im
 • Negocjacje wielostronne, zasady sprawiedliwego podziału, wartość Shapleya, nukleolus
 • Skuteczna komunikacja: praktyka prezentacji, proksemika i kinezyka
 • Cechy skutecznych negocjatorów
 • Gry i symulacje realnych sytuacji negocjacyjnych