Tytuł szkolenia

Techniki analizy dużego zbioru danych dla pracowników administracji publicznej (gdy nie można wykorzystać programów Big Data)

Termin

18-05-2022, 19-05-2022

Termin

18-19.05.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych, 2 dni szkoleniowe (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online: warsztaty i ćwiczenia uzupełnione wykładem wprowadzającym

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy pracują z dużymi zbiorami różnorodnych danych, szczególnie kadrowych lub statystycznych
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy dokonują analizy jakościowej lub ilościowej danych jakiegokolwiek rodzaju
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy przygotowują raporty analityczne, zestawienia i informacje zbiorcze

Cele

Celem jest wzmocnienie umiejętności analitycznych uczestników oraz trafne zanalizowanie i wychwycenie znaczących trendów w dużym zbiorze danych

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć:

 • dokonywać selekcji informacji i trafnej analizy posiadanych danych
 • wskazać istotne trendy w opracowywanym zbiorze danych
 • podać rekomendacje dla przełożonego, jakie działania można podjąć w wyniku przeprowadzonej analizy
 • konstruować poprawne argumenty i dowody analityczne, stosując w praktyce poznane techniki oraz wyciągając poprawne wnioski z posiadanych danych
 • przygotowywać dokumenty analityczne  w adekwatnej formie

Program

 1. Na czym polega właściwa postawa analityczno-krytyczna
 2. Podstawowe zasady myślenia analitycznego i jego granice
 3. Elementy składające się na wiedzę  i złudzenia o wiedzy o danych
 4. Najczęstsze błędy w analizie danych
 5. Niezbędne cechy poprawnego dowodu analitycznego
 6. Cechy dużego zbioru danych przydatne dla analityka
 7. Znajdowanie znaczących trendów w zbiorze danych
 8. Wprowadzanie modyfikacji w zbiorze danych i analizowanie ich wpływu na dane oraz na trendy
 9. Wybór optymalnej metody przetwarzania danych, by uzyskać efekty oczekiwane przez przełożonego
 10. Metodologia  tworzenia dokumentu analitycznego

UWAGA: przykłady analizy danych zostaną (dla lepszego zrozumienia) przećwiczone na zajęciach na dwóch przykładach konkretnych dużych zbiorów danych: danych kadrowych (tzw. regulacja składników wynagrodzeń) oraz rozdzielanie dotacji celowej wedle z góry zadanych kryteriów obiektywnych. Jednak metody i techniki ćwiczeń mają charakter uniwersalny i  są przydane przy analizowaniu wszelkich typów danych przetwarzanych w administracji rządowej.