Tytuł szkolenia

Techniki analizy danych dla pracowników administracji publicznej

Termin

28-06-2022, 29-06-2022

Termin

28-29.06.2022

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online: warsztaty i ćwiczenia uzupełnione wykładem wprowadzającym

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy pracują z dużymi zbiorami różnorodnych danych
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy dokonują analizy jakościowej lub ilościowej danych jakiegokolwiek rodzaju
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy przygotowują raporty analityczne, zestawienia i informacje zbiorcze

Cele

Celem jest wzmocnienie umiejętności analitycznych uczestników oraz nauka technik wspomagających analizę danych. Tematyka ta jest pomijana w trakcie formalnej edukacji w Polsce, a w administracji publicznej deficyt zdolności analitycznych jest problemem wobec lawinowego wzrostu przetwarzanych danych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć:

 • dokonywać selekcji informacji i trafnej analizy posiadanych danych
 • konstruować poprawne argumenty i dowody analityczne, stosując w praktyce poznane techniki oraz wyciągając poprawne wnioski z posiadanych danych
 • przygotowywać dokumenty analityczne  w adekwatnej formie

Program

 1. Na czym polega właściwa postawa analityczno-krytyczna
 2. Podstawowe zasady myślenia analitycznego i jego granice
 3. Elementy składające się na wiedzę  i złudzenia o wiedzy o danych
 4. Najczęstsze błędy w analizie danych
 5. Niezbędne cechy poprawnego dowodu analitycznego
 6. Znajdowanie punktu ciężkości analizy
 7. Wykrywanie związków semantycznych, syntaktycznych, graficznych i statystycznych w zbiorze danych
 8. Metody myślenia analitycznego
  1. eliminacji 
  2.  iteracji wg określonego kryterium
  3. rozkładu złożonych zbiorów danych na elementy proste
  4. porównawcze
  5. graficzne
 9. Kontekst myślenia analitycznego
  1. asocjacje myślenia analitycznego z myśleniem kreatywnym i systemowym
  2. pozalogiczne pułapki w myśleniu analitycznym (krzywa Gaussa, dane chaotyczne i stochastyczne, metajęzyk itd.)
 10. Metodologia  tworzenia dokumentu analitycznego
 11. Zamiast zakończenia: Czy myślenie analityczne poddaje się analizie?