Zakres szkolenia

Tytuł szkolenia

Standardy kontroli w administracji rządowej – ujęcie praktyczne

Termin

04-12-2019, 05-12-2019

Termin

4-5.12.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • wszyscy pracownicy administracji, którzy są zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w procesy kontroli 

Cele

Celem szkolenia jest pozyskanie przez słuchaczy użytecznej i aktualnej wiedzy z zakresu praktycznego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Efekty szkolenia

 • zrozumienie przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • poznanie celów i zasad prowadzenia kontroli wg przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • pozyskanie umiejętności sporządzania dokumentacji związanej z procesem kontroli odpowiadającej standardom przewidzianym w ustawie.

Program

 • Ustawa o kontroli w administracji rządowej
 • Standardy kontroli w administracji rządowej (z 31 sierpnia 2017 r.)
  • zasady podstawowe
  • zapewnienie jakości
  • zasoby ludzkie do spraw kontroli
 • Podmioty kontrolujące i kontrolowane
 • Uprawnienia i obowiązki stron procesu kontroli
 • Cel i kryteria kontroli
 • Etapy kontroli
 • Rodzaje dokumentacji związanej z procesem kontroli:
  • plan i program kontroli
  • protokoły z czynności dowodowych
  • projekt wystąpienia pokontrolnego
  • sprawozdanie z kontroli
  • informacja pokontrolna
 • Pozostałe wzory i szablony dokumentów
 • Problemy związane z realizacją procesu kontroli i najczęściej występujące błędy
 • Ćwiczenia praktyczne: opracowanie lub opiniowanie dokumentacji kontrolnej