Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Termin

16-11-2015, 17-11-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, rozwiązywanie zadań , dyskusja

Liczba uczestników

16

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Justyna Adamczyk

Adresat

 • pracownicy korzystający z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych oraz  jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną
 • osoby pragnące rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji UE oraz standardów międzynarodowych

Efekty szkolenia

 • uzyskanie lub pogłębienie wiedzy o zawartości merytorycznej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
 • poszerzenie wiedzy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • nabycie umiejętności przeanalizowania sprawozdania finansowego

Program

 • Pojęcie i zadania rachunkowości
 • Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce
 1. jednostki gospodarcze
 2. jednostki sektora finansów publicznych
 3. inne jednostki

 

 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego
 1. bilans: omówienie podstawowych składniki aktywów i pasywów, zasad ich wycen i prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
 2. rachunek zysków i strat: przychody i koszty, zyski i straty – podstawowe definicje i zasady ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 3. inne elementy sprawozdania finansowego
 • Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych
 1. polskie przepisy o rachunkowości
 2. Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości i ich implementacja do polskiego porządku prawnego
 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
 • Inne zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w Polsce
 1. odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
 2. badanie sprawozdania finansowego
 3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział lub pokrycie wyniku finansowego
 4. udostępnianie sprawozdania finansowego
 5. księgi rachunkowe źródłem informacji dla potrzeb innych niż sprawozdawczość finansowa