Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Termin

11-05-2015, 12-05-2015

Czas trwania

 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

740.00 PLN

Prowadzący

Justyna Adamczyk

Adresat

• pracownicy korzystający z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną • osoby pragnące rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji UE oraz standardów międzynarodowych

Efekty szkolenia

• uzyskanie lub pogłębienie wiedzy o zawartości merytorycznej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego • poszerzenie wiedzy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej • nabycie umiejętności przeanalizowania sprawozdania finansowego

Program

1. Pojęcie i zadania rachunkowości.
2. Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce:

 • jednostki gospodarcze,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • inne jednostki.

3. Nadrzędne zasady rachunkowości.
4. Elementy sprawozdania finansowego:

 • bilans: omówienie podstawowych składniki aktywów i pasywów, zasad ich wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
 • rachunek zysków i strat: przychody i koszty, zyski i straty – podstawowe definicje i zasady ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
 • inne elementy sprawozdania finansowego.

5. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

 • polskie przepisy o rachunkowości,
 • Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości i ich implementacja do polskiego porządku prawnego,
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego.

6. Inne zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w Polsce:

 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • badanie sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział lub pokrycie wyniku finansowego,
 • udostępnianie sprawozdania finansowego,
 • księgi rachunkowe źródłem informacji dla potrzeb innych niż sprawozdawczość finansowa.