Tytuł szkolenia

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Termin

19-11-2018, 20-11-2018

Termin

19-20.11.2018 godz. 9.00-16.00

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)

Forma zajęć

wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Justyna Adamczyk

Adresat

 • pracownicy korzystający z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną
 • osoby pragnące  rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową  

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji UE oraz standardów międzynarodowych. W trakcie zajęć omówione zostaną zmiany przepisów związane z prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem sprawozdań finansowych  

Program

Pojęcie i zadania rachunkowości
Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce

 • jednostki gospodarcze
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • inne jednostki

Nadrzędne zasady rachunkowości
Elementy sprawozdania finansowego

 • bilans: omówienie podstawowych składniki aktywów i pasywów, zasad ich wycen i prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
 • rachunek zysków i strat: przychody i koszty, zyski i straty – podstawowe definicje i zasady ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 • inne elementy sprawozdania finansowego

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych

 • polskie przepisy o rachunkowości
 • Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości i ich implementacja do polskiego porządku prawnego
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego

Inne zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w Polsce

 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
 • badanie sprawozdania finansowego
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział lub pokrycie wyniku finansowego
 • udostępnianie sprawozdania finansowego
 • księgi rachunkowe źródłem informacji dla potrzeb innych niż sprawozdawczość finansowa