Tytuł szkolenia

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Termin

04-12-2017, 05-12-2017

Termin

4-5.12.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Justyna Adamczyk

Adresat

 • pracownicy korzystający z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną
 • osoby pragnące rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową  

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji UE oraz standardów międzynarodowych.

W trakcie zajęć omówione zostaną zmiany przepisów związane z prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Efekty szkolenia

 • uzyskanie lub pogłębienie wiedzy o zawartości merytorycznej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
 • poszerzenie wiedzy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz znajomość wprowadzonych zmian w tym zakresie
 • umiejętność przeczytania i przeanalizowania sprawozdania finansowego, w tym porównania sprawozdań sporządzonych  przed i po zmianie przepisów w 2017 r.

Program

 • Pojęcie i zadania rachunkowości
 • Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce
  • jednostki gospodarcze
  • jednostki sektora finansów publicznych
  • inne jednostki
 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego
  • bilans: omówienie podstawowych składniki aktywów i pasywów, zasad ich wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  • rachunek zysków i strat: przychody i koszty – podstawowe definicje
  • i zasady ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  • inne elementy sprawozdania finansowego
 • Podstawy sporządzania sprawozdań finansowych
  • polskie przepisy o rachunkowości
  • Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
 • Inne zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w Polsce
  • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
  • badanie sprawozdania finansowego
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział lub pokrycie wyniku finansowego
  • udostępnianie sprawozdania finansowego
  • księgi rachunkowe źródłem informacji dla potrzeb innych niż sprawozdawczość finansowa
 • Podstawowe wskaźniki analizy finansowej