Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Termin

08-05-2017, 09-05-2017

Czas trwania

 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Justyna Adamczyk

Adresat

 • pracownicy korzystający z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną
 • osoby pragnące  rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową  

Cele

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji UE oraz standardów międzynarodowych. W trakcie zajęć omówione zostaną zmiany przepisów związane z prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem sprawozdań finansowych w 2016 r.

Efekty szkolenia

 • uzyskanie lub pogłębienie wiedzy o zawartości merytorycznej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
 • poszerzenie wiedzy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz znajomość wprowadzonych zmian w tym zakresie
 • umiejętność przeczytania i przeanalizowania sprawozdania finansowego, w tym porównania sprawozdań sporządzonych  przed i po zmianie przepisów w 2015r.

Program

 • Pojęcie i zadania rachunkowości
 • Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce: jednostki gospodarcze, jednostki sektora finansów publicznych,inne jednostki
 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Bilans: omówienie podstawowych składniki aktywów i pasywów, zasad ich wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 • Rachunek zysków i strat: przychody i koszty – podstawowe definicje i zasady ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 • Inne elementy sprawozdania finansowego
 • Podstawy sporządzania sprawozdań finansowych
 • Polskie przepisy o rachunkowości
 • Dyrektywy UE dotyczące rachunkowości
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
 • Inne zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych w Polsce
 • Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Badanie sprawozdania finansowego
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział lub pokrycie wyniku finansowego
 • Udostępnianie sprawozdania finansowego
 • Księgi rachunkowe źródłem informacji dla potrzeb innych niż sprawozdawczość finansowa
 • Podstawowe wskaźniki analizy finansowej