Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją oraz RODO

Termin

08-10-2019

Termin

8.10.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli, uzupełniony szeregiem ćwiczeń i zajęć warsztatowych

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej
 • członkowie komisji przetargowych
 • kierownicy zamawiającego

Cele

Przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących oszacowania wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny oferty oraz warunków udziału w postępowaniu.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów i zasad nowelizowanego Prawa zamówień publicznych

Program

 • Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych
 • Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert
 • Określenie warunków udziału w postępowaniu
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania
 • Przygotowanie postępowania w świetle orzecznictwa i wyników kontroli - punkty krytyczne w zamówieniach publicznych