Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Termin

21-06-2023

Termin

21.06.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

20

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

Szkolenie skierowane jest do:

- pracowników zajmujących się przygotowaniem zamówienia,

- członków komisji przetargowych,

- osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych,

Cele

Prawidłowe zaplanowanie oraz przygotowanie postępowania od strony technicznej, organizacyjnej i merytorycznej – to fundament każdego zamówienia publicznego. Niebagatelne znaczenie ma tu zarówno oszacowanie wartości zamówienia – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążyć będą na zamawiającym, ale również odpowiednie określenie i opisanie potrzeb zakupowych zamawiającego, które bezpośrednio wpływają na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Głównym celem szkolenia będzie przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe zaplanowanie zamówień oraz przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Efekty szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego

Program

I. Planowanie zamówień publicznych:

 

1) Zamówienia publiczne jako proces zakupowy.

2) Istota i cel procesu planowania.

3) Zasada efektywności ekonomicznej w zamówieniach publicznych.

4) Analiza potrzeb i wymagań jako mechanizm wstępnego planowań zamówień.

5) Definiowanie oraz zarządzanie ryzykami związanymi z postępowaniem oraz realizacją zamówienia publicznego.

6) Plan postępowań w ujęciu prawnym i organizacyjnym – zasady sporządzania oraz aktualizacji.

7) Wstępne konsultacje rynkowe oraz inne możliwości udziału wykonawców w planowaniu zamówień i przygotowaniu postępowań.

 

II. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

1) Szacowanie wartości zamówienia:

- zasady agregowania potrzeb zakupowych w kontekście szacowania wartości zamówienia,

- nowe zasady definiowania tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego, z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,

- jednorodne usługi oraz podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia,

- tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,

- dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części w nowej ustawie Pzp,

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,

- metody obliczania wartości zamówienia oraz źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,

- szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,

- szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,

- możliwość podziału zamówienia w trybie art. 30 ust. 4.

 

2) Wybór trybu postępowania oraz dobór procedury udzielania zamówienia publicznego:

- tryby postępowań dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne,

- zamówienia poniżej progów unijnych,

- charakterystyka trybu podstawowego w trzech wariantach,

- zasady udzielania zamówień w zakresie usług społecznych.

 

3) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:

- cel i zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,

- przesłanki wykluczenia z postępowania,

- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,

- podmiotowe środki dowodowe,

- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.

 

4) Przedmiotowe warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości przy opisie przedmiotu zamówienia,

- jak uniknąć dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne i na jakich zasadach,

- jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,

- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,

- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,

- przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania oraz uzupełniania.

 

5) Najistotniejsze zasady przygotowania i udostępniania specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań:

- definicja dokumentów zamówienia,

- zasady przygotowania i składania ofert – format, forma, postać dokumentów elektronicznych,

- termin składania ofert,

- wyznaczanie terminu związania ofertą,

- wadium,

- fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy,

- przesłanki unieważnienia postępowania wymagające zaplanowania,

- uzasadnienie braku podziału zamówienia na części,

- „procedury odwrócona”.

 

6) Umowa o zamówienie publicznego z punktu widzenia przygotowania postępowania:

- klauzule obligatoryjne oraz abuzywne w nowej ustawie Pzp,

- zasady dokonywania zmian w umowie – jak poprawnie zdefiniować istotną i nieistotną zmianę w umowie,

- klauzule waloryzacyjne.