Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych. Jak poprawnie oszacować wartość i opisać przedmiot zamówienia oraz dobrać kryteria oceny ofert przy uwzględnieniu przepisów nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin

20-11-2017

Termin

20.11.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli, uzupełniony szeregiem ćwiczeń i zajęć warsztatowych

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej;
 • Członkowie komisji przetargowych;
 • Kierownicy zamawiającego.

Cele

Przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w odniesieniu do zmian ustawy Pzp wprowadzonych w lipcu 2016 r.

Efekty szkolenia

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych;
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów i zasad nowelizowanego Prawa zamówień publicznych;

Program

 • Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych
 • Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert
 • Określenie warunków udziału w postępowaniu:
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.
 • Przygotowanie postępowania w świetle orzecznictwa i wyników kontroli - punkty krytyczne w zamówieniach publicznych.