Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji

Termin

26-09-2018, 27-09-2018

Termin

26-27.09.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z warsztatami

Liczba uczestników

20

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Olga Petelczyc

Adresat

 • osoby zajmujące się przygotowywaniem regulacji wewnętrznych
 • osoby zainteresowane tematem etyki, nadużyć, przeciwdziałaniem korupcji
 • osoby które powinny zostać przeszkolone z ustawy o jawności życia publicznego
 • audytorzy wewnętrzni
 • pracownicy komórek kontro

Cele

 • szerokie spojrzenie na temat korupcji na świecie
 • zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem korupcyjnym w tym wywieranie wpływu na środowisko wewnętrzne i kulturę organizacyjną
 • zapoznanie z zapisami ustawy o jawności życia publicznego i analiza z perspektyw potrzeb funkcjonowania systemu antykorupcyjnego w organizacji
 • zapoznanie z modelem dojrzałości etyki w organizacji
 • pozyskanie wiedzy o tworzeniu skutecznego systemu przeciwdziałania korupcji w organizacji oraz regulacji wewnętrznych z perspektywy przeciwdziałania nadużyciom

Efekty szkolenia

 • zrozumienie istoty procesu przeciwdziałania wystąpieniu ryzyka nadużyć
 • umiejętność identyfikacji ryzyk związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i korupcji
 • umiejętność projektowania systemów przeciwdziałania korupcji oraz mechanizmów kontrolnych (regulacji wewnętrznych) służących wykrywaniu niepożądanych sytuacji

Program

Zagadnienia merytoryczne:

 • zjawisko korupcji na świecie w tym dojrzałość demokracji a poziom korupcji
 •  krajowe strategie w zakresie zwalczania nadużyć
 • wytyczne i praktyki międzynarodowe  w tym norma ISO 37001
 • funkcjonowanie środowiska wewnętrznego, kultury organizacyjnej oraz etyka w organizacji, w tym badanie dojrzałości etyki w organizacji
 • tworzenie systemów oraz regulacji wewnętrznych przeciwdziałających korupcji
 •  rola audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli instytucjonalnej w przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć

Warsztaty:

 • tworzenie regulacji z perspektywy przeciwdziałania korupcji
 • identyfikowanie ryzyka nadużyć
 • wykorzystanie wyników kontroli i audytów w przeciwdziałaniu korupcji