Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Prawo pracy - przegląd ważnych stanowisk i praktycznych wyroków

Termin

05-12-2023

Termin

5.12.2023

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

25

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr,
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów,
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

 • pomoc uczestnikom w zgodnym przepisami, wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów dotyczących prawa pracy,
 • zaktualizowanie wiedzy uczestników na temat poprawnego stosowania przepisów, w tym po ich nowelizacjach w 2023 r. i przekazanie uczestnikom wskazówek w tym zakresie,

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz wykładnią dotyczącą prawa pracy,
 • poszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy, w szczególności po nowelizacji przepisów prawa pracy,
 • pomoc w stosowaniu posiadanej wiedzy w praktyce,

Program

Praktyczne orzecznictwo i wykładnia (zwłaszcza MRiPS, GIP, MON oraz UODO) dotyczące w szczególności:

 • przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz nowych pracowników (urzędników),
 • stosowania przepisów o zakazie wykonywania pracy pod wpływem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu,
 • sporządzania nowych informacji o warunkach zatrudnienia oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników (urzędników),
 • aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia,
 • zakazu nierównego traktowania i dyskryminacji,
 • przeciwdziałania mobbingowi oraz naruszaniu dóbr osobistych,
 • pracy zdalnej, w tym na wniosek uprawnionego pracownika (urzędnika) oraz pracy zdalnej okazjonalnej,
 • BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • składania przez pracownika wniosków o zmianę niektórych warunków zatrudnienia,
 • korzystania przez pracowników ze zwolnień od pracy i dodatkowych urlopów, w tym wprowadzonych w 2023 r.
 • problematyki choroby w trakcie urlopu opiekuńczego
 • ubiegania się i korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz ubiegania się o zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% podstaw wymiaru zasiłku,
 • udzielania urlopu wypoczynkowego,
 • obniżenia wymiaru etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
 • korzystania z pozostałych uprawnień rodzicielskich oraz zwolnień od pracy, w tym urlopów okolicznościowych,
 • dokonywania wypowiedzenia zmieniającego,
 • poprawnego wypowiadania umów o pracę i ich rozwiązywania bez wypowiedzenia, w tym powodów, które mogą stanowić przyczynę zwolnienia pracownika (urzędnika),
 • poprawnego wypełniania i dokonywania sprostowania świadectwa pracy,
 • problematyki premii uznaniowych,
 • czasu pracy, w tym obowiązku zachowania okresów odpoczynku, podróży służbowych, szkoleń, przerw w pracy, stosowania elastycznej organizacji pracy,
 • problematyki jednostronnego odebrania np. indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika/urzędnika (różne przypadki)
 • problematyki wyjść prywatnych i zasad ich odpracowywania przez pracowników (urzędników),
 • problematyki zatrudniania pracowników (urzędników) niepełnosprawnych.