Tytuł szkolenia

Prawidłowe sporządzanie uzasadnienia decyzji administracyjnej

Termin

05-10-2022, 06-10-2022

Termin

5-6.10.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w prowadzenie postępowań administracyjnych, zwłaszcza pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie decyzji administracyjnych
 • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości formułowania uzasadnień decyzji administracyjnych 

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania uzasadnienia decyzji administracyjnych, które odpowiadać będzie standardom wynikającym z regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wymogom określonym w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Efekty szkolenia

Pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania uzasadnienia decyzji administracyjnej i unikania najczęściej popełnianych błędów w toku jego sporządzania.  

Program

 • Źródła obowiązku sporządzenia uzasadnienia decyzji administracyjnej
 • Odstąpienia od obowiązku sporządzenia uzasadnienia decyzji administracyjnej.
 • Problem rektyfikacji uzasadnienia decyzji administracyjnej (uzupełnianie i prostowanie)
 • Adresaci uzasadnienia decyzji administracyjnej
 • Funkcje pełnione przez uzasadnienie decyzji administracyjnej
 • Uzasadnienie prawne i faktyczne jako element budowy decyzji administracyjnej
 • Metodologia formułowania uzasadnienia decyzji administracyjnej (struktura, rodzaje stylów pisania uzasadnienia decyzji administracyjnej)
 • Szczególne uzasadnienia decyzji administracyjnych (uzasadnienia decyzji uznaniowych, konkretyzujących pojęcia niedookreślone, w postępowaniu odwoławczym i nadzwyczajnym)   
 • Rodzaje wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej
 • Kontrola uzasadnienia decyzji administracyjnej w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego