Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych

Termin

12-10-2016, 13-10-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli, uzupełniony szeregiem ćwiczeń i zajęć warsztatowych

Liczba uczestników

20

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną i wyborem ofert
 • członkowie komisji przetargowych

Cele

Omówienie ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście nowelizacji systemu zamówień publicznych, uwzględniając orzecznictwo i wyniki kontroli różnych instytucji do tego uprawnionych.

Efekty szkolenia

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów i zasad nowelizacji.

Program

Część I. Jak poprawnie przygotować postępowanie:

 • Fundamentalne zasady udzielania zamówień
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert
 • Określenie warunków udziału w postępowaniu.
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Część II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Czynniki, od których zależy wybór procedury.
 • Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:

- procedury udzielania zamówień podprogowych
- oferta i wybór wykonawcy
- umowa w zamówieniach podprogowych

 • Uproszczona procedura zakupu usług społecznych
 • Udzielanie zamówień publicznych w trybach innych niż podstawowe

Ścieżka postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego:

 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Badanie ofert:

- powołanie komisji przetargowej oraz zespołu projektowego

- forma oferty oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
- ocena spełnienia warunków udziału oraz badanie ofert
- wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty
- poprawianie omyłek w ofertach
- badanie rażąco niskiej ceny

- przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty
- unieważnienie postępowania
- wadium

 • Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych
 • Umowa o zamówienie publiczne