Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych

Termin

24-09-2018, 25-09-2018

Termin

24-25.09.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli, uzupełniony szeregiem ćwiczeń i zajęć warsztatowych

Liczba uczestników

20

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej
 • członkowie komisji przetargowych

Cele

Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli różnych instytucji do tego uprawnionych oraz najlepszych praktyk.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. zamówień publicznych
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych

Program

Część I. Jak poprawnie przygotować postępowanie

 • Fundamentalne zasady udzielania zamówień
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert
 • Określenie warunków udziału w postępowaniu
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Część II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 • Czynniki, od których zależy wybór procedury
 • Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €
 • Uproszczona procedura zakupu usług społecznych
 • Udzielanie zamówień publicznych w trybach innych niż podstawowe
 • Ścieżka postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego:
 • ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • badanie ofert
 • Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych
 • Umowa o zamówienie publiczne