Tytuł szkolenia

Postępowanie dowodowe oraz zasady formułowania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Termin

28-09-2020, 29-09-2020

Termin

28-29.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są bezpośrednio w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 
 • pracownicy służb prawnych, którzy opiniują tok postępowania i projekty decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia postępowania dowodowego oraz wykorzystywania środków dowodowych 
 
 • nabycie umiejętności prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ustaleń prawnych i faktycznych, na których organ opiera rozstrzygnięcie

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego ustalania i utrwalania stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego
 
 • pozyskanie umiejętności sporządzania decyzji administracyjnej odpowiadającej standardom przewidzianym w Kpa 

Program

 • Zasady postępowania dowodowego
 • Formy prowadzenia postępowania dowodowego
 • Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym
 • Środki dowodowe.
 • Błędy w postępowaniu dowodowym
 • Specyfika postępowanie dowodowego w postępowaniu odwoławczym
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – wybrane zagadnienia
 • Elementy decyzji administracyjnej.
 • Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne.
 • Szczególne uwarunkowania uzasadnianie różnych decyzji administracyjnych – decyzje związane, decyzje uznaniowe, decyzje w postępowaniu odwołąwczym.
 • Metoda formułowania uzasadnień decyzji.
 
 • Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej