Tytuł szkolenia

Postępowanie dowodowe oraz zasady formułowania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Termin

29-11-2018, 30-11-2018

Termin

29-30.11.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są bezpośrednio w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 • pracownicy służb prawnych, którzy opiniują tok postępowania i projekty decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia postępowania dowodowego oraz wykorzystywania środków dowodowych 
 • nabycie umiejętności prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ustaleń prawnych i faktycznych, na których organ opiera rozstrzygnięcie

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego ustalania i utrwalania stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania decyzji administracyjnej odpowiadającej standardom przewidzianym w Kpa 

Program

 • Zasady postępowania dowodowego i formy jego prowadzenia
 • Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym
 • Środki dowodowe. Najczęstsze błędy postępowania dowodowego
 • Funkcje uzasadnienia jako elementu decyzji administracyjnej
 • Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne. Szczególne uwarunkowania uzasadnianie różnych decyzji administracyjnych. Metoda formułowania uzasadnień decyzji. Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej
 • Uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji