Tytuł szkolenia

Postępowanie dowodowe oraz struktura decyzji administracyjnej

Termin

30-03-2023, 31-03-2023

Termin

30-31.03.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są bezpośrednio w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 • pracownicy służb prawnych, którzy opiniują tok postępowania i projekty decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia postępowania dowodowego oraz wykorzystywania środków dowodowych 
 • nabycie umiejętności prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej, ze szczególnym  uwzględnieniem uzasadnienia prawnego i faktycznego

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego ustalania i utrwalania stanu faktycznego w toku postępowania administracyjnego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania decyzji administracyjnej odpowiadającej standardom przewidzianym w Kpa 

Program

 • Pojęcie dowodu i pojęcia pokrewne
 • Zasady postępowania dowodowego
 • Formy prowadzenia postępowania dowodowego
 • Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym
 • Środki dowodowe (dokument, zeznania świadka, biegły, oględziny, strona jako źródło dowodowe, nienazwane środki dowodowe)
 • Specyfika postępowania dowodowego w postępowaniu odwoławczym
 • Błędy w postępowaniu dowodowym w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • Struktura decyzji administracyjnej – elementy obligatoryjne i fakultatywne