Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie administracyjne - zakres zastosowania, przebieg, rozstrzygnięcia

Termin

13-10-2016, 14-10-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej

Cele

Przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego
 • zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej

Program

- Wprowadzenie

 • pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
 • zakres stosowania k.p.a.

- Podmioty postępowania administracyjnego

 • organy prowadzące postępowanie administracyjne
 • właściwość organów administracji publicznej
 • wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
 • strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym

- Terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów
- Wezwania
- Doręczenia
- Przebieg postępowania administracyjnego

 • wszczęcie postępowania administracyjnego
 • postępowanie dowodowe
 • zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
 • decyzja administracyjna

- Środki prawne w postępowaniu administracyjnym

 • odwołanie od decyzji administracyjnej
 • zażalenie na postanowienie