Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie administracyjne - zakres zastosowania, przebieg, rozstrzygnięcia

Termin

07-04-2016, 08-04-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej

Cele

Przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego,
 • zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej

Program

 • Wprowadzenie
  - pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
  - zakres stosowania k.p.a.
 • Podmioty postępowania administracyjnego
  - organy prowadzące postępowanie administracyjne
  - właściwość organów administracji publicznej
  - wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
  - strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym
 • Terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów
 • Wezwania
 • Doręczenia
 • Przebieg postępowania administracyjnego
  - wszczęcie postępowania administracyjnego
  - postępowanie dowodowe
  - zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
  - decyzja administracyjna
 • Środki prawne w postępowaniu administracyjnym
   - odwołanie od decyzji administracyjnej
  - zażalenie na postanowienie