Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie administracyjne - zakres zastosowania, przebieg, rozstrzygnięcia

Termin

14-05-2015, 15-05-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

Pracownicy urzędów administracji wszystkich szczebli, którzy chcą poszerzyć/uzupełnić swoją wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego w ogólnym ujęciu

Cele

• przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu

Efekty szkolenia

• poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego • zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej

Program

1. Wprowadzenie

 • pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
 • zakres stosowania k.p.a.

2. Podmioty postępowania administracyjnego

 • organy prowadzące postępowanie administracyjne
 • właściwość organów administracji publicznej
 • wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
 • strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym

3. Terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów
4. Wezwania
5. Doręczenia
6. Przebieg postępowania administracyjnego

 • wszczęcie postępowania administracyjnego
 • postępowanie dowodowe
 • zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
 • decyzja administracyjna

7. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym

 • odwołanie od decyzji administracyjnej
 • zażalenie na postanowienie