Tytuł szkolenia

Postępowanie administracyjne ogólne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku

Termin

23-11-2017, 24-11-2017

Termin

23-24.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

wszyscy pracownicy administracji 

Cele

Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postepowania administracyjnego z 2017 roku. Istotny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na instytucje nowe, wprowadzone do K.p.a. nowelizacją z 2017 roku, takie jak ponaglenie, mediacja, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone. 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego,
 •  przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją K.p.a. z 2017 roku,
 • zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej

Program

 • Wprowadzenie
  • pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
  • zakres stosowania k.p.a.
 • Podmioty postępowania administracyjnego
  • organy prowadzące postępowanie administracyjne
  • właściwość organów administracji publicznej
  • wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
  • strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym
 • Terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów, środki prawne w przypadku nieterminowego załatwiania spraw
 • Wezwania
 • Doręczenia
 • Przebieg postępowania administracyjnego
  • wszczęcie postępowania administracyjnego
  • mediacja
  • zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
  • współdziałanie organów administracji publicznej
  • decyzja administracyjna
  • milczące załatwienie sprawy
 • Środki prawne w postępowaniu administracyjny
 • Postępowanie uproszczone