Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie administracyjne ogólne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku

Termin

29-05-2017, 30-05-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)

29.05.2017 godz. 8.00 - 17.00

30.05.2017 godz. 8.00 - 13.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

wszyscy pracownicy administracji

Cele

Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym
postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów
k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w
tym postępowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją
Kodeksu postepowania administracyjnego z 2017 roku. Istotny nacisk podczas szkolenia
zostanie położony na instytucje nowe, wprowadzone do K.p.a. nowelizacją z 2017 roku,
takie jak mediacja, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone, postępowanie
w sprawach nakładania i wymierzania kar administracyjnych. Ponadto analizie zostaną
poddane również instytucji procesowe modyfikowane w wyniku ww. nowelizacji
decydujące o regulacji prawnej poświęconej terminom, doręczeniom, współdziałaniu
organów, środkom odwoławczym.

Efekty szkolenia

poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego,
 przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją K.p.a. z 2017 roku,
 zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w
zakresie procedury administracyjnej

Program

1. Wprowadzenie
- pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
- zakres stosowania k.p.a.
2. Podmioty postępowania administracyjnego
- organy prowadzące postępowanie administracyjne
- właściwość organów administracji publicznej
- wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału
w postępowaniu
- strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym
3. Terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów, środki
prawne w przypadku nieterminowego załatwiania spraw
4. Wezwania
5. Doręczenia
6. Przebieg postępowania administracyjnego
- wszczęcie postępowania administracyjnego
- mediacja
- zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
- współdziałanie organów administracji publicznej
- decyzja administracyjna
- milczące załatwienie sprawy
7. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym
8. Postępowanie uproszczone
9. Administracyjne kary pieniężne