Tytuł szkolenia

Postępowanie administracyjne ogólne

Termin

24-05-2018, 25-05-2018

Termin

24-25.05.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

wszyscy pracownicy administracji 

Cele

Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postepowania administracyjnego z 2017 roku. Istotny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na instytucje nowe, wprowadzone do K.p.a. nowelizacją z 2017 roku, takie jak ponaglenie, mediacja, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone. 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego
 •  przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją K.p.a. z 2017 roku
 • zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej

Program

Wprowadzenie

 • pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
 • zakres stosowania k.p.a.

Podmioty postępowania administracyjnego

 • organy prowadzące postępowanie administracyjne
 • właściwość organów administracji publicznej
 • wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
 • strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym

Terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów, środki prawne w przypadku nieterminowego załatwiania spraw
Wezwania
Doręczenia
Przebieg postępowania administracyjnego

 • wszczęcie postępowania administracyjnego
 • mediacja
 • zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
 • współdziałanie organów administracji publicznej
 • decyzja administracyjna
 • milczące załatwienie sprawy

Środki prawne w postępowaniu administracyjnym
Postępowanie uproszczone