Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Poprawne zatrudnianie i zwalnianie – wybrane zagadnienia praktyczne

Termin

10-10-2017

Termin

10.10.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład oparty na przykładach z praktyki oraz orzecznictwie sądów pracy

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Monika Frączek

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • kierownicy tj. naczelnicy wydziałów, dyrektorzy departamentów
 • radcowie prawni zajmujący się sprawami pracowniczymi

Cele

Pomoc uczestnikom w zgodnym z wykładnią i orzecznictwem stosowaniem przepisów prawa pracy, wskazówki odnośnie możliwych rozwiązań praktycznych problemów

Efekty szkolenia

 • zapoznanie się z obowiązującą wykładnią prawa pracy
 • zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądów pracy
 • poszerzenie albo uporządkowanie posiadanej wiedzy
 • wymiana doświadczeń z praktyki

Program

 • Prawidłowy wybór podstawy zatrudnienia, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz praktyki kontrolnej PIP.
 • Szczegółowe omówienie umowy na zastępstwo, z uwzględnieniem najnowszej wykładni i orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Obowiązki pracodawcy wobec nowoprzyjętego do pracy pracownika ze szczególnym uwzględnieniem udzielania wymaganych informacji oraz zasad kierowania na wstępne badania profilaktyczne oraz wybrane, najbardziej problematyczne kwestie dotyczące pozostałej opieki profilaktycznej nad pracownikami.
 • Poprawne zasady postępowania z dokumentami dostarczanymi przez nowego pracownika w związku z podjęciem nowego zatrudnienia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w świetle orzecznictwa sądowego
 • Przypadki, w których zachodzi obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia oraz zasady poprawnego formułowania przyczyny wypowiedzenia
 • Poprawne pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy w oparciu o orzecznictwo sądowe i wykładnię.
 • Ochrony przed wypowiedzeniem na zasadach ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 października br.
 • Zasady wręczania oświadczenia woli o wypowiedzeniu, w tym:
 • Skutki skorzystania przez pracodawcę z możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy,
 • Orzecznictwo dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego, w tym:
 • Świadectwo pracy bez tajemnic - zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy po nowelizacji.
 • Kolejny projekt nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika.