Tytuł szkolenia

Petycje, skargi i wnioski w administracji publicznej

Termin

07-12-2017, 08-12-2017

Termin

7-8.12.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski oraz petycje
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia postępowań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji

Cele

 • przedstawienie regulacji ustawy o petycjach i zasad ich stosowania
 • omówienie praktycznych aspektów realizacji przepisów o skargach i wnioskach
 • wskazanie kryteriów wyróżnienia petycji, skargi i wniosku

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności udzielania prawidłowych odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski
 • pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań w zakresie petycji, skarg oraz wniosków 

Program

 • pojęcie petycji
 • pojęcie skargi  i wniosku
 • relacja pomiędzy petycją, skargą oraz wnioskiem
 • podmioty uprawnione do wnoszenia petycji, skarg i wniosków
 • właściwość organów w sprawach petycji, skarg oraz wniosków
 • związek postępowania w sprawie petycji i skargi z postępowaniem administracyjnym
 • formy wnoszenia petycji, skargi i wniosku
 • przebieg postępowania w sprawie petycji, skarg i wniosków
 • terminy rozpatrywania petycji, skarg i wniosku
 • sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu petycji, skargi i wniosku
 • sposoby rozpatrzenia petycji, skargi i wnioski
 • organizacja przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków oraz nadzór i kontrola nad prawidłowością działania organów w tym zakresie