Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami techniki legislacyjnej

Termin

22-11-2021, 23-11-2021

Termin

22-23.11.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania legislacyjne do pracy samodzielnej lub w podgrupach)

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

 •  pracownicy komórek organizacyjnych opracowujący projekty aktów prawa wewnętrznego (zarządzeń, w tym statutów, regulaminów, procedur wewnętrznych i in.), w szczególności pracownicy biur Dyrektorów Generalnych
 • pracownicy komórek organizacyjnych do spraw prawnych dokonujący oceny formalnoprawnej projektów aktów prawa wewnętrznego

Cele

podniesienie jakości i prawidłowości formalnoprawnej procesów legislacji wewnętrznej w ministerstwach i urzędach poprzez podniesienie kwalifikacji merytorycznych i umiejętności praktycznych pracowników biorących udział w tych procesach

Efekty szkolenia

 • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat aktu wewnętrznego jako aktu normatywnego (źródła prawa) oraz zasad opracowywania projektów takich aktów, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zasad techniki legislacyjnej
 • rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie techniki prawodawczej

Program

 • akt wewnętrzny w konstytucyjnym systemie źródeł prawa (akty prawa wewnętrznego a akty prawa powszechnie obowiązującego)
 • akt wewnętrzny jako akt normatywny (charakterystyka legislacyjna)
 • czynności prawne dokonywane w drodze aktów wewnętrznych (powoływanie i odwoływanie osób, tworzenie i znoszenie zespołów)
 • forma aktu wewnętrznego
 • funkcja załączników do aktów wewnętrznych ( statuty i regulaminy jako załączniki, załączniki z tekstami nieparagrafowanymi)
 • podstawa prawna do stanowienia aktów wewnętrznych
 • zakres stosowania zasad techniki prawodawczej (legislacyjnej) do aktów wewnętrznych
 • tytuł i systematyka przepisów aktu wewnętrznego
 • ogłaszanie aktów prawa wewnętrznego
 • obowiązywanie i utrata mocy aktu wewnętrznego
 • zmiana lub uchylenie aktu wewnętrznego
 • teksty jednolite aktów wewnętrznych