Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ i inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy – jak zapewnić sprawne zakupy w dobie zagrożenia koronawirusem

Termin

10-06-2020

Termin

10.06.2020

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 5 godzin dydaktycznych, w godz. 09.30 - 14.00 

Forma zajęć

wykład, warsztat

Liczba uczestników

15

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

- kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,

- pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp,

- pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej

Cele

jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł obowiązujących od 1 stycznia 2021r. oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Przedstawione zostaną również zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur wewnętrznych umożliwiających efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz racjonalne i celowe dokonywanie zakupów. Bardzo istotnym zagadnieniem poruszanym podczas szkolenia będzie problem organizacji procesu udzielania zamówień bez stosowania ustawy Pzp przy ograniczeniach organizacyjnych i logistycznych spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym

Program

1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:

- prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,

- zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp,

- zamówienia wyłączone na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- planowanie zamówień publicznych – plan postępowań w obecnej i nowej ustawie Pzp.

 

2) Zasady szacowania wartości zamówienia:

- agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości,

- zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej,

- tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,

- tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,

- tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,

- dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).

 

3) Procedury udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

- definicja zamówień bagatelnych w nowej ustawie Pzp,

- katalog zamówień wyłączonych z Pzp ze względu na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem nowej ustawy Pzp,

- procedura udzielania zamówień podprogowych - jaki tryb wybrać: tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, czy zakupy „w sklepie - z półki”,

- pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych,

- efektywne formy upublicznienia zamówienia,

- obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dla zamówień powyżej 50 tys.zł,

- definicja najkorzystniejszej oferty,

- ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej,

- dokumentowanie postępowania.

 

4) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

- definicja umowy oraz podstawa prawna,

- forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,

- opis warunków wykonania umowy,

- dopuszczalność zmian umowy.

 

5) Zamówienia poniżej 30 tys. € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot. kwalifikowania wydatków:

- zasady udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych,

- wytyczne dla zamówień wyłączonych z Pzp.

- obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.

- ścieżka postępowania dla zasady konkurencyjności,

- zamówienia publiczne poniżej 50 tys. zł,

- obowiązki informacyjne,

- zapytania ofertowe - co muszą zawierać, do kogo kierujemy, różnica pomiędzy zapytaniem ofertowym a rozeznaniem cenowym rynku,

- kryteria wyboru oferty w zasadzie konkurencyjności,

- wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,

- obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.

 

6) Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Pzp :

- zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,

- zamówienia w działalności kulturalnej,

- zamówienia w zakresie działalności oświatowej,

- zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji.

 

7) Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:

- czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego,

- procedury wewnętrzne a wewnętrzny system zarządzania (standardy kontroli zarządczej a dokumentowanie procesów i zadań),

- cel wdrażania procedur wewnętrznych,

- zasady konstruowania procedur - co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,

- przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych