Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze w procesie prawodawczym

Termin

05-03-2021

Termin

5.03.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania do pracy samodzielnej lub w podgrupach)

Liczba uczestników

10

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Szymon Giderewicz

Adresat

 • legislatorzy
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

 • pogłębienie wiedzy o interpretacji prawniczej z uwzględnieniem wymogów i specyfiki procesu prawodawczego
 • utrwalenie umiejętności prawidłowego dokonywania wykładni prawa na etapie jego tworzenia.
 • poznanie przyczyn tworzenia przepisów niewyrażających jasno i precyzyjnie spójnych norm prawnych.
 • poszerzenie znajomości zidentyfikowanych w prawoznawstwie metod interpretacji i udoskonalenie zdolności posługiwania się nimi.

Efekty szkolenia

 • zrozumienie specyfiki wykładni w ramach różnych gałęzi prawa
 • poznanie lub utrwalenie wiadomości o wadze wielopłaszczyznowego związku między regułami tworzenia prawa a regułami jego wykładni
 • poszerzona umiejętność odtwarzania norm prawnych wywodzonych z innych norm prawnych w celu unikania przepisów zbędnych
 • pogłębiona zdolność do wieloaspektowego i szczegółowego argumentowania na rzecz utrzymania zaprojektowanego (danego) brzmienia przepisu
 • rozbudowanie warsztatu pojęciowego z zakresu teorii prawa użytecznego w legislacji

Program

 • pojęcie wykładni prawa
 • pojęcia kluczowe i kontrowersyjne w wykładni prawa (intencja, racjonalność prawodawcy, normatywność tekstu prawnego, kondensacja norm w przepisach)
 • koncepcje wykładni prawa (zarys)
 • dyrektywy wykładni prawa a praktyka procesu stanowienia prawa
 • porównywanie rezultatów zastosowania dyrektyw wykładni
 • specyfika wykładni w ramach poszczególnych gałęzi prawa
 • problematyka wykładni i jej znaczenie dla procesu prawodawczego
 • materiały legislacyjne i ich rola w wykładni prawa
 • wnioskowania prawnicze i topiki prawnicze oraz ich zastosowanie w tworzeniu i interpretacji przepisów (na wybranych orzeczeniach sądowych)